MENTŐÖV-MINDENES
          
Avagy, hogyan teremtsük elő,
   különböző hálózatok, jövedelemtermelő 
         rendszerek működési költségeit

 
 

 


MENTŐÖV-MINDENES /Röviden: MM/üzleti működési szabályzata.

  


Az üzleti szabályzat a Partner Reklámiroda tulajdonát képező Mentőöv-Mindenes programhoz tartozó partnerek kapcsolatát, az ezzel összefüggő jogokat és kötelezettségeket szabályozza

 
A Mentőöv-Mindenes program tulajdonosa Balogh Zoltán egyéni vállalkozásának reklám tevékenységet folytató ágazata.
Melynek a neve: PARTNER Reklám iroda.

Vállalkozói engedély száma: ES-292838  Adó száma: 64442499-1-39 , Nyilvántartási száma: 9316590,    
Székhelye: 8230 Balatonfüred Vajda János u. 5.

Bankszámla száma:
Balogh Zoltán : 
11600006-00000000-31861681


Partner Reklámiroda-KÖZPONTI Bankszámla száma:
Balogh Sándorné : 11773487-01052055
Paypal számla: sitemlmkozpont@gmail.com
Számla tulajdonos: Balogh Zoltán

 

A MENTŐÖV-MINDENES irányítását  Balogh Sándorné végzi, megbízva, annak minden kötelezettségével és jogának gyakorlásával.

 

Az üzleti szabályzat betartása mindkét fél érdeke és kötelessége.

ALAPSZABÁLYOK

1.- A Mentőöv-Mindenes nem egy önálló hálózat.

2.- A Mentőöv-Mindenes egy olyan program,(marketing stratégia) melynek segítségével a tagok, egy független csoportot építenek maguknak, amivel sok-sok hálózatos rendszerhez csatlakozhatnak.

3.- A Mentőöv-Mindenes programhoz, egyszeri 1.270.-Ft tagdíjjal lehet csatlakozni, ami a csatlakozó külső hálózatos rendszerét tudja hirdetni...

A csatlakozási díj tulajdonképpen a Mentőöv-Mindenes Apróhirdetői jog ára. Vagyis egy szolgáltatási terméket vásárolsz azzal, ha csatlakozol az MM programhoz.
A Mindenes Apróhirdetőben fogod hirdetni azt a másik hálózatot, vagy hálózatokat, amelyeknek a tagja vagy..
Ezekhez a hálózatokhoz fogja kitermelni a csatlakozási díjat, az MM program célirányos fokozata.


4.- Mentőöv-Mindenes tagnak kötelessége lesz minden, a programba bevont hálózatokhoz csatlakozni akkor, amikor annak a költsége kitermelődik az MM programban.
Ha ez nem történik meg, akkor az MM tag nem lesz jogosult az MM programnak arra a célirányos jutalékára, amelyik az általa kihagyott Hálózathoz tartozik.


5.- A Mentőöv-Mindenes nem változtat a programba bevont rendszerek működésén, nincs is joga hozzá.
A Mentőöv-Mindenes tagok semmilyen előjogot nem kapnak és nem várnak el egy-egy rendszerhez csatlakozva, csak annyit, amit minden tag megkaphat, a rendszerek működési leírása szerint.

6.- A Mentőöv-Mindenes nem vállal felelősséget a programba bevont hálózatos rendszerek működéséért, a tagok minden rendszernél elfogadják az ottani szabályokat.

7.- A Mentőöv-Mindenes Csak és kizárólag a tagjainak segíti a munkáját a hálózatokban is.
Ha egy-egy hálózat tagja kérni szeretné a segítségünket, akkor csatlakoznia kell a programhoz, elfogadva annak minden feltételét.

 

I.   MM tag.

Az MM programhoz egy jelentkező közvetlenül, többször csatlakozhat, de külön-külön megjelölve az aktuális hálózatot, amelyiket hirdetni szeretné, és be kell fizetnie a hirdetési díját.....

Továbbá, több tagsági pozícióhoz is juthat, a Partner Reklámiroda olyan hálózatainak tagjaként, melyeknek az MM program is kapcsolódó része.....

1.   Tag lehet minden 18. életévét betöltött személy.

2.   Tag lehet minden a cégbíróságnál bejegyzett gazdasági társaság,
melynek tevékenységi köre lehetővé teszi a hálózatszervezői munkát. Szj.szám: 829902-máshova nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás.  (Erre a programunk harmadik szakasza miatt van szükség)


FIGYELEM! Ingyen lesz tagja egyszer az MM-nek minden SITE-MLM ELIT Tag.

5.-  MM tagja lehet továbbá, minden olyan külföldi magánszemély, vagy vállalkozás, melynek az adott törvényei engedélyezi ezt a tevékenységet.  Tudomásul veszi, elfogadja és betartja, a PRI üzleti feltételeit, (szabályzatát)ezzel a szabályzattal együtt.

6.- Taggá válik, ha kitölti a jelentkezési, regisztrációs űrlapot,és befizeti a regisztrációs díjat..(vagyis megvásárolja a hirdetési jogot)

7.-  A kódszám birtokában, mely egyben a szerződés száma is, a tag teljes jogú tagja a Balogh Sándorné által működtetett, és a  Partner Reklámiroda központ tulajdonát képező MM program közösségének.

8.-  Taggá válik továbbá többször is, a hálózathoz szervesen kapcsolódó kiforgásos rendszer használatával.

9    Taggá válhat még az alábbiak szerint:

- Termékpartneri csatlakozással.
- UNI hálózat tagjaként a harmadik jövedelemtermelő pozícióval.

Taggá válik továbbá olyan más hálózatos rendszernek is, melyek megfelelnek az MM rendszer elvárásainak.

Az MM program Tagsági viszonya a véglegesített regisztráció beérkezésével kezdődik. Akkor válik véglegessé, amikor a regisztrációs díj, vagy díjak 1.270.-Ft beérkezik.

A regisztrációs díj beérkezésének határideje a regisztrációt követő harmadik banki nap 16 óra.

- Ha a regisztrációs díj határidőre beérkezik, akkor kapja meg a csatlakozó a végleges azonosítóját. Tehát, a besorolás nem a regisztráció, hanem a díj beérkezését követően történik...
- Ha a csatlakozási díj a regisztrációt követően 15 napig sem érkezik be, a regisztráció automatikusan, további értesítés nélkül, törlésre kerül.

 

A MM tag feladata:       

 1. A központ  üzleti stratégiájának megfelelően az MM program népszerűsítése és támogatása.  

2. Hálózati csoport építése, ajánlással. 
 

 

Mentőöv-Mindenes elosztási rendszere

 

1.- Az MM tag regisztrációs díjából, olyan csoportok építését kezdjük el, melynek tagjai folyamatosan követik egymást a többi csoportba is.
Ez az MM program alap szintje: 
A regisztrációs díjból 600,.Ft képezi az alap szint elosztási rendszerét, végtelen szélességű és 7 szint mélységü elosztásban, a következők szerint.


Szint Ft
I. 100.-
II. 100.-
III. 100.-
IV. 100.-
V. 100.-
VI. 50.-
VII. 50.-
Összesen 600.-Ft


Ez a csoport addig termel jutalékot egy-egy tag számára, míg az el nem éri az emelt szintre lépéshez szükséges összeget  12.700.-Ft-ot

 

Amint megtörténik az első csatlakozás az adott emelt szintre, a csatlakozó automatikusan vissza is lép az MM tag aktuális következő MM kiforgásos rendszerébe, ami a következő célirányos emelt szintű csoportot építi. Itt már nem kell a visszacsatolási díjat befizetnie, mert azt le fogjuk vonni, az előző emelt szintű jutalékából.

   

És így folytatódik az MM program működése, tagjainak sok-sok hálózatos rendszerhez történő csatlakozásával.

  

2.-  Az MM tag az MM programi csoportjának célirányos emelt szintű építéséért, jutalékra jogosult. A jutalék maximális értéke 1Millió Ft, mely a kiforgásos technikának köszönhetően folyamatossá válik. Az első jutalékot akkor kapja meg, amikor a képződő jutalékból megtörtént ahhoz a külső hálózathoz a csatlakozás, amelyhez az adott célirányos csoport tartozott.
A továbbiakban az MM tagnak kötelessége, az adott emelt szintű jutalékának bizonyos részét, a hozzá tartozó hálózatban, a fizetési kötelezettségére fordítani.

Amennyiben nem tesz eleget annak, akkor a hozzá tartozó emelt szintű jutaléka is megszűnik.

3. Az MM tag az első emelt szintjével,ahhoz a célirányos csoporthoz csatlakozik, amelyiket a regisztrációjában megjelöl.,és  a hálózati csoportjának forgalma után, lesz  jutalékra jogosult.


4.-  Az MM tagok bármilyen weboldalán, hirdetéseikben, levelezéseikben, nem szerepelhet a központot, vagy a többi partnereket sértő, becsmérlő információ, illetve olyan előny meghirdetése, amely a tisztességes piaci magatartással ellentétes. Amennyiben ilyen hirdetés, reklám megjelenik, az veszélyezteti az egész program stabilitását, ezért ez súlyos vétségnek minősül, és a vétkes tagot azonnal kizárjuk az MM-ből és a teljes hálózatból is úgy, hogy soha többé nem csatlakozhat hozzánk.

  Kötelezettségek:

1.   Minden MM  tag köteles üzleti tevékenységét az üzleti etika és a vonatkozó jogszabályok által megszokott kereteken belül folytatni, a Partner Reklámiroda (Központ) filozófiájának és üzleti érdekeinek figyelembe vételével.

2.  Az MM tag az üzleti ajánlat megtétele során köteles a valóságnak megfelelően tájékoztatni a leendő tagot a kereseti lehetőségekről. Nem ígérhet munka nélkül, vagy csak némi munka fejében szerzett jövedelmeket és ő sem törekedhet erre.

3.  Az MM tag, ajánlással csatlakoztathat újabb partnereket az MM programba.

  Az MM tagság megszüntetése.

               

    Az MM tagok, bármikor megszüntethetik a tagságukat és kérhetik adataik törlését. Felmondásukat kizárólag írásban, postai úton, vagy e-mailben, a saját azonosítójukra hivatkozva, küldhetik el a központ részére.

 

    A központ fenntartja magának a jogot, hogy a partneri kapcsolatot felfüggessze, vagy megszüntesse azzal a taggal, akinek tevékenysége sérti a MM program üzleti érdekeit, nincs összhangban az üzleti szabályzatokkal és az ide vonatkozó érvényes jogszabályokkal, vagy tevékenységével súlyosan sérti a hálózatok, és az MM program stabilitását.

 

      A tagi viszony megszűnése után, a kilépett partnernek csak a kilépés hónapjában még járó jutalék, jár. A kizárt tag, minden járandóságát elveszti.

Súlyos vétségnek minősül minden olyan bizonyítottan elkövetett cselekedet, ami az MM és a hozzá kapcsolódó hálózatok tagjainak érdekeit sérti, és a  központ működését, a hálózatok stabilitását veszélyezteti.  Ez esetben az elkövető nemcsak kizárásra kerül, hanem a központ, ha az megalapozott, kártérítési pert indíthat a tettes ellen.
  

        A tagsági viszony megszűnését követően, újabb tagsági viszony létesíthető. A visszatérő partner nem tarthat igényt régi hálózatára. Új kódszámmal, új hálózatot építhet.

A központ által kizárt tagok nem létesíthetnek újabb tagi viszonyt.

 

   Az MM program és a partnerei felelőssége.

 

1. Balogh Sándorné, mint az MM program üzemeltetője, garanciát vállal arra, hogy mindenkor az üzleti szabályzatnak megfelelően jár el.

2. Balogh Sándorné a program  üzletvitelét mindenkor úgy alakítja, hogy az összhangban legyen a tagjainak üzleti érdekeivel.

3. A Központ csak és kizárólag az MM rendszer működtetéséért vállal felelősséget.

 Azoknak a rendszereknek a működéséért, melyhez az MM program tagjai csatlakoznak, a központnak nincs joga és nem is akar külön felelősséget vállalni.

 

3.   Az MM program tagjainak kötelessége az üzleti szabályzat betartásával tevékenykedni, a központ érdekeit és jó hírnevét védeni.
Ha az MM tag tudomást szerez valamely társa szabálysértő viselkedéséről, kötelessége azt jelezni a központ felé. De csak akkor, ha azt, bizonyítani is tudja, mert e szabály megsértése súlyos vétségnek minősül és azonnali kizárással jár.

 

4.    A  központ, csak olyan partnerének szolgáltat ki adatot az MM programról, aki rendelkezik érvényes kódszámmal.(azonosítóval)

5.     A  központ, az MM tagjai részére csak a saját csoportjukról köteles adatokat szolgáltatni.

6.  A közösségi adatok kizárólag az MM program érdekében használhatók.

    Az üzleti szabályzat megsértésének következményei:

                  

1.   A szabályzatot megsértő partner (tag) a  központtól írásban, email útján, felszólítást kap a szabálytalan üzletvitel azonnali megszüntetésére. Amennyiben a partner a szabálytalanságot nem szünteti meg, az alábbiak lépnek életbe:

- A partner tagságának időleges felfüggesztése, amíg a szabálytalanságot meg nem szünteti. 

- A tagság megszüntetése azonnali hatállyal ( kizárás).  
A központ, a kizárást csak a szabályzat súlyos megsértése, a többi tag érdekeinek veszélyeztetése esetén alkalmazza.
Súlyos vétséget elkövető tag azonnali kizárási értesítőt kap.

 

Kollektív felelősségvállalás a Program működésével kapcsolatban.

 

1.   A  program tagjai egyenként, és közösen is felelősséget vállalnak a program működésével kapcsolatban. 
Kötelességük egymást figyelmeztetni, minden olyan körülményről, mely a program növekedését, működését közvetve, vagy közvetlenül veszélyeztetheti.

2.   Ha nem vezet eredményre egymás figyelmeztetése, akkor a bizonyítékok felmutatásával kötelességük azt a központ tudomására hozni, további intézkedés érdekében.

4.  Közös felelősségvállalás a hálózat megszűnésével kapcsolatban:     

 

Az MM program automatikusan, szűnhet meg akkor, ha a létszáma a működést lehetetlenné teszi.

     Megszűnhet továbbá akkor, ha azt törvényi szervek, bírósági jogerős döntés alapján kezdeményezik, akár a központ, akár bármelyik MM tag törvénysértő tette miatt.


Az üzleti szabályzat megváltoztatása.
 

1.  Balogh Sándorné, mint a Mentőöv-Mindenes program kitalálója és irányítója, jogosult az üzleti szabályzat megváltoztatására, módosítására.

2.  Balogh Sándorné, csak akkor változtathat az üzleti szabályzaton, ha azzal a Program működését segíti, stabititását növeli, és a tagok összességének érdekeit nem sérti.


 

 
 

 
 

  Partner reklám iroda 8230 Balatonfüred Vajda János u. 7.
Tulajdonos: Balogh Zoltán egyéni vállalkozó.
Ügyvezető: Balogh Sándorné
Elérhetőségeink: skype: bjutka11 (csak skypepartner felvétel után),
email:   sitemlmkozpont@gmail.com
partnerreklamiroda@gmail.com